Blog

gruz budowlany

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Niezależnie od tego, czy wynajęta firma przeprowadza zaledwie drobny remont, czy pełną rozbiórkę budynku – każda z takich sytuacji prowadzi do powstania odpadów budowlanych. Według szacunków tylko w Polsce wytwarza się ponad 4 miliony ton gruzu rocznie. Na szczęście w zależności od regionu około 80-90% z tych odpadów wykorzystuje się do ponownego użycia lub podlega odzyskowi, co pozwala odciążyć środowisko naturalne. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do zwykłych śmieci, które można wyrzucać do kontenerów na odpady komunalne, gruz należy poddawać odpowiedniej segregacji i utylizacji, w czym pomagają firmy zajmujące się kompleksową gospodarką odpadami.

Czytaj więcej

Skup makulatury

Skup makulatury a środowisko

W ostatnich dekadach ludzkość zaczęła produkować zawrotne ilości śmieci, które nie tylko zalegają na wysypiskach, ale wpływają także na zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody. Z raportu The State of Global Paper Industry wynika, że przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa około 55 kg papieru na rok, natomiast w Polsce na jedną osobę przypada aż 143 kg. Nie powinno zatem dziwić, że selektywna zbiórka makulatury jest działaniem absolutnie niezbędnym, aby środowisko naturalne miało szansę pozostać w stanie równowagi. Co jednak najważniejsze – w przekazywanie makulatury na skup angażują się nie tylko mieszkańcy gospodarstw domowych, ale z inicjatywą odpowiedzialnej utylizacji odpadów coraz częściej wychodzą również firmy i instytucje.

Czytaj więcej

Wywóz gruzu

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Odpady budowlane – nazywane również zbiorczo gruzem – to wszystkie śmieci, które powstają na skutek prac budowlanych, remontowych, montażu i demontażu instalacji, ocieplania domów oraz przy rozbiórce budynków. Zalicza się do nich przede wszystkim betonowe odłamki, potłuczone wyroby ceramiki budowlanej (w tym cegły, pustaki, dachówki itp.), kamienie, ziemię oraz inne tego typu materiały. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami gruz budowlany nie może być traktowany jako odpady komunalne i nie powinien być składowany razem z odpadami niebezpiecznymi, o ile nie został wcześniej zanieczyszczony przez substancje uznawane za niebezpieczne. Co w takim razie należy z nim robić?

Czytaj więcej

recykling śmieci

Czym są poziomy recyklingu?

Jednym z najważniejszych założeń funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest wdrażanie i kontrolowanie zaleceń, które wynikają m.in. z przyjętych dyrektyw unijnych oraz ustaw zobowiązujących gminy do realizowania określonych celów. Przepisy te dotyczą chociażby sukcesywnego zwiększania tzw. poziomów recyklingu, które są kluczowym elementem upowszechniania gospodarki bezodpadowej. Dyrektywy określają również warunki wprowadzania zmian w gospodarce odpadami, w tym osiąganie ustalonych poziomów recyklingu dla danych typów materiałów i w konkretnych latach. Sukces przedsięwzięcia zależy jednak nie tylko od podjętych przez polityków działań, ale także od zaangażowania samorządów i mieszkańców, którzy będą korzystać z dostępnych usług i instalacji służących do recyklingu odpadów.

Czytaj więcej

Zmieszane odpady opakowaniowe

Zmieszane odpady opakowaniowe i ich odbiór

Każde opakowanie służące do zabezpieczania umieszczonego w nim towaru po zużyciu zostaje odpadem opakowaniowym. Do grupy odpadów opakowaniowych zaliczane są wszystkie opakowania (w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia) wykonane m.in. z tworzyw sztucznych, papieru, drewna, szkła czy metalu. Aby usprawnić proces ich recyklingu, odpady powinny być segregowane na grupy jednorodne materiałowo i umieszczane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Zdarza się jednak, że z braku możliwości przetwórczych w miejscu powstawania tego typu odpadów są one zbierane do jednego kontenera – wówczas mowa jest o zmieszanych odpadach opakowaniowych. Jak należy z nimi postępować i co się dzieje z odpadami na dalszych etapach utylizacji? Wyjaśnimy w dalszej części wpisu.

Czytaj więcej

kontener na odpady budowlane

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Budowa czy prowadzenie prac remontowych wiąże się z gromadzeniem znacznej ilości odpadów budowlanych, które nie tylko wymagają właściwego składowania, ale również transportu i utylizacji w przeznaczonej do tego celu placówce. Aby usprawnić cały ten proces, należy gromadzić odpady w kontenerach. Najkorzystniejszą usługą jest w takiej sytuacji zamówienie kontenera. Pozwoli to nie tylko na utrzymanie porządku i usprawnienie wykonywanych prac budowlanych lub remontowych, ale dodatkowym atutem jest możliwość, zabrania pojemnika wraz z zawartością przez firmę oferującą wywóz odpadów we wskazanym przez zamawiającego terminie.

Czytaj więcej

recycling

Jak wygląda przetwarzanie i recykling tworzyw sztucznych?

Mimo rosnącej świadomości ekologicznej raczej trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa bez jakichkolwiek tworzyw sztucznych. W końcu umożliwiają one produkcję wielu praktycznych przedmiotów odznaczających się lekkością, trwałością oraz niską ceną.

Czytaj więcej

Odpady niebezpieczne

Zasady składowania odpadów niebezpiecznych w 2021 roku

Odpady niebezpieczne muszą być składowane w ściśle określony sposób. Aktualne zasady składowania tego rodzaju materiałów reguluje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). O czym należy pamiętać składując odpady niebezpieczne? Tego dowiesz się, czytając wpis na naszym blogu.

Czytaj więcej

odpady spożywcze

Jak odbiera się odpady spożywcze?

Odpady spożywcze (gastronomiczne), szczególnie pochodzenia zwierzęcego, wymagają oddzielnego traktowania niż inne odpady. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. definiuje je jako „wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi”.

Czytaj więcej

utylizacja odpadów

Jak gospodarować odpadami, żeby uniknąć kar środowiskowych?

Odpady to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim musi się zmagać nasza planeta. Termin ten odnosi się do wielu różnych elementów, odmiennych pod względem specyfiki, stanu skupienia, właściwości, pochodzenia, czy nawet stopnia zagrożenia. Jednak niezależnie od tych właściwości, wszystkie odpady powinni być odpowiednio zabezpieczone, właściwie składowane, a następnie w miarę możliwości przetwarzane lub jeśli to konieczne - utylizowane.

Czytaj więcej