Jak odbiera się odpady spożywcze?

Odpady spożywcze (gastronomiczne), szczególnie pochodzenia zwierzęcego, wymagają oddzielnego traktowania niż inne odpady. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. definiuje je jako „wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi”.

Odpady gastronomiczne, zwłaszcza odpady pochodzenia zwierzęcego, mogą być nie tylko źródłem nieprzyjemnego zapachu, ale również mogą stanowić zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nie wolno ich wyrzucać do urządzeń sanitarnych, gdyż mogą one zatkać rury i stanowią dobrą pożywkę dla szczurów.


Ważne przepisy

Sposób postępowania z odpadami spożywczymi reguluje prawo polskie i europejskie. Dwa najważniejsze dokumenty to Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dokumenty te nakazują postępowanie z odpadami według określonej hierarchii:

  • zapobieganie powstawania odpadów,
  • przygotowanie do ponownego użycia,
  • recykling,
  • inne procesy odzysku,
  • unieszkodliwianie.

Jeśli pierwsze cztery sposoby postępowania z odpadami są niemożliwe, należy je oddać do utylizacji zgodnie z procedurą. Najczęściej oddawane są resztki posiłków nienadające się do kompostowania, oleje smażalnicze. Do czasu oddania do firmy utylizacyjnej trzeba je odpowiednio zabezpieczać oraz prowadzić ewidencję odpadów, która może być potrzebna podczas kontroli sanepidu. Od 1 stycznia 2020 roku większość przedsiębiorców obowiązuje także prowadzenie wpis do rejestru BDO oraz prowadzenie w nim ewidencji i sprawozdawczości.


Sposób przechowywania

Odpady powinny być przechowywane w specjalnych pojemnikach do segregacji wewnętrznej w kuchni oraz w kontenerach na odpady do segregacji zewnętrznej (oznakowanych i wyposażonych w bezdotykowy system otwierania), które powinny być umieszczone w dużym i czystym pomieszczeniu. Trzeba zapewnić wygodny dostęp do nich pracownikom firmy utylizacyjnej. Odpady muszą być szczelnie zamknięte, żeby nie miały do nich dostępu zwierzęta, na przykład szczury. Pomieszczenie musi mieć zapewnioną wentylację, niską temperaturę i odpowiednią wilgotność, która nie dopuści do gnicia.