Jak gospodarować odpadami, żeby uniknąć kar środowiskowych?

Odpady to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim musi się zmagać nasza planeta. Termin ten odnosi się do wielu różnych elementów, odmiennych pod względem specyfiki, stanu skupienia, właściwości, pochodzenia, czy nawet stopnia zagrożenia. Jednak niezależnie od tych właściwości, wszystkie odpady powinni być odpowiednio zabezpieczone, właściwie składowane, a następnie w miarę możliwości przetwarzane lub jeśli to konieczne - utylizowane.

Oczywiście gospodarowanie zanieczyszczeniami to kwestia rozważana w skali globalnej. Warto jednak pamiętać, że o stanie środowiska, w którym żyjemy, decyduje każdy z nas, a w szczególności przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady i muszą się z nimi uporać. Jak przedstawia się ta kwestia w świetle prawa? Jak gospodarować odpadami tak, by uniknąć kar środowiskowych? Temat ten omawiamy w naszym artykule.


Co mówi o tym prawo?

Gospodarowanie odpadami jest szczegółowo określone przez polskie prawo. Pod uwagę należy wziąć jednak fakt, że nasz kraj wciąż dostosowuje się do standardów Unii Europejskiej, co wiąże się z ciągłymi zmianami w tym zakresie.

Najistotniejsze ustawy ustalające ramy dla całej gospodarki odpadami to:


Odpady - czym są i jak się je klasyfikuje?

Oczywiście poszczególne gałęzie działalności związane są z produkcją innych odpadów, którymi należy gospodarować we właściwy dla ich specyfiki sposób. Należy pamiętać, że odpady podlegają klasyfikacji według grupy, podgrupy, rodzaju, a także według specjalnych kodów. Odrębną dziedzinę stanowią odpady niebezpieczne, które są szczególnym zagrożeniem dla naszego środowiska.

Na uwagę zasługuje też fakt, że oddzielnym działem są opakowania i tzw. odpady opakowaniowe zdefiniowane przez Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). Zawarto w niej szczegółowe ustalenia dotyczące m.in.:

 • zasady działania organizacji odzysku opakowań,
 • zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
 • zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.


Jakie są obowiązki przedsiębiorców?

Zgodnie z wymienionymi wyżej aktami prawnymi na przedsiębiorcach spoczywa duża odpowiedzialność, a wszelkie niedopatrzenia są zagrożone karą. Kroki, jakie należy podjąć w zakresie gospodarowania odpadami, są następujące:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • przygotowywanie do ponownego użycia,
 • recykling,
 • inne procesy odzysku,
 • unieszkodliwianie.

Co istotne, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem i listą odpadów niebezpiecznych. Bardzo ważne jest też wykazanie, co dzieje się z powstałymi zanieczyszczeniami i wskazanie, jaka firma jest odpowiedzialna za ich unieszkodliwianie lub recykling. Wymaganą ewidencję prowadzi się z zastosowaniem kart ewidencji i kart przekazania odpadów. Istnieje również możliwość tworzenia jej w systemie teleinformatycznym i poświadczanie wiarygodności dokumentów podpisem elektronicznym.


Właściwe gospodarowanie odpadami - nasza oferta

Właściwe gospodarowanie odpadami wymaga więc planowania i nawiązania współpracy ze specjalistyczną firmą, która wyręczy nas w utylizacji zanieczyszczeń. Jeśli szukasz rzetelnego, nastawionego na efektywne działanie partnera w tym zakresie, skorzystaj z naszej oferty.

Przeprowadzamy analizę profilu firmy i produkowanych przez nią odpadów, by zaproponować najkorzystniejszy plan ich odbioru oraz utylizacji w zgodzie z wymogami prawnymi i dobrem środowiska. Jako firma z dużym doświadczeniem kompleksowo obsługujemy naszych partnerów od podstawienia odpowiednich pojemników, zapewnienie logistyki, usunięcie odpadów w miejscu ich powstania aż po szkolenia pracowników i udokumentowanie całego procesu.

Nasza oferta obejmuje:

 • odbiór i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów i surowców,
 • transport wszystkich rodzajów odpadów i surowców do odpowiedniej instalacji,
 • pełne wsparcie w zakresie nowego systemu BDO w tym generowania KPO, czyli Karty Przekazania Odpadów,
 • organizację lub modernizację istniejącego systemu zbiorki odpadów,
 • dostarczanie pojemników, kontenerów do zbiórki różnorodnych odpadów stałych,
 • wystawianie dokumentów środowiskowych.