Ochrona środowiska - doradztwo, audyt, szkolenia

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w realizacji przez Twoją firmę obowiązków z zakresu ochrony środowiska wynikających z polskiego prawa oraz unijnych dyrektyw.

Usługi związane z doradztwem środowiskowym:

 • audyt środowiskowy, który pozwoli zweryfikować, czy firma poprawnie wywiązuje się z obowiązków związanych z ochroną środowiska,
 • przygotowanie potrzebnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, związanej z prowadzoną działalnością,
 • szkolenia z zakresu ochrony środowiska – indywidualne i grupowe.

Usługi prawno-ekonomiczne

Nasze usługi obejmują również realizację obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w imieniu naszych Klientów. Uzyskamy dla Państwa między innymi:

 • zezwolenie na realizację inwestycji oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
 • decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, o które ubiegać należy się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • pozwolenie i decyzję w zakresie gospodarki odpadami (transport, odzysk, wytwarzanie, zbieranie),
 • pozwolenie dotyczące transportu odpadów z zagranicy,
 • pozwolenie wodno–prawne na indywidualne korzystanie z wód (pobór wód, odprowadzanie ścieków),

Zajmujemy się również kompleksowym wykonywaniem obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji oraz przygotowywaniem sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami. Nasze usługi obejmują prowadzenie kart ewidencji i przekazania odpadów, a także składanie rocznych sprawozdań.

Audyt ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

W naszej ofercie znajduje się również przeprowadzanie audytów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.  Nasza kompleksowa obsługa pozwala uporządkować w firmie Obszar ochrony środowiska oraz uniknąć odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej z tytułu nieodpowiedniej realizacji obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach lub całkowitego jej braku. Zakres audytu ustalamy indywidualnie z Klientem, w zależności od potrzeb oraz zakresu działalności Zleceniodawcy. Audyt obejmuje następujące obszary regulowane prawnie:

 • gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • konkluzje BAT,
 • analiza Due Diligence,
 • przepisy regulujące wprowadzanie na rynek opakowań,
 • przepisy związane z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów,
 • sprawozdawczość i opłaty środowiskowe, monitoring,analiza pod kątem ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie,
 • pozwolenia sektorowe i zintegrowane,
 • przepisy związane z wydawaniem decyzji budowlanych i środowiskowych odnośnie zakładu bądź instalacji,
 • uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, w tym przepisów prawa lokalnego i zasad dobrego sąsiedztwa.

Do kogo kierowany jest audyt?

Nasze usługi związane z audytem kierowane są do:

 • firm decydujących się na weryfikację prawidłowego wywiązywania się z obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
 • przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków w zakresie ochrony środowiska, a także rozpocząć współpracę na zasadach outsourcingu w zakresie ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstw chcących zweryfikować przestrzeganie przepisów w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami przez swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne,
 • firm przygotowujących się do przekształceń własnościowych, na przykład fuzji czy przejęć, w celu realnej wyceny wartości przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym.

Korzyści z audytu

Audyt środowiskowy niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niemu można między innymi:

 • uzyskać pełną informację o obowiązkach firmy w zakresie OŚ,
 • znacznie ograniczyć ryzyko ponoszone w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska, to znaczy uniknąć kar administracyjnych, mandatów, odsetek karno-skarbowych, a także wstrzymania działalności instalacji,
 • wdrożyć procedury zapewniające odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 • zyskać know-how w zakresie realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska w kolejnych latach,
 • kreować pozytywny wizerunek firmy, jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku (na życzenie Klienta wystawiamy certyfikat pozytywnego ukończenia audytu, jest on sporządzany po działaniach weryfikujących i dostosowaniu się do wniosków audytowych),
 • osiągnąć wymierne korzyści w postaci mniejszych kosztów obsługi OŚ na zasadzie outsourcingu, niż tworzenie osobnego stanowiska pracy (w przypadku podjęcia przez nas stałej obsługi Państwa firmy po audycie),
 • zyskać kompleksową obsługę w zakresie zarządzania prawnymi aspektami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakładzie, świadczoną przez osoby posiadające doświadczenie w branży ochrony środowiska,
 • uzyskać wskazówki do dalszych działań, na postawie wniosków audytowych.

Proponowana metodologia:

 • audyt przeprowadzamy w siedzibie firmy, jednocześnie dokonując także oględzin zakładu oraz instalacji produkcyjnych i powiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów technicznych i organizacyjnych,
 • dokonujemy dogłębnej analizy przekazanej nam dokumentacji oraz zebranego materiału z pomocą konsultantów z poszczególnych branż,
 • po zakończeniu audytu przekazujemy Zamawiającemu pełną dokumentację poaudytową wraz z wnioskami, zaleceniami oraz wskazaniem działań naprawczych.

Szkolenia

Realizujemy indywidualne szkolenia środowiskowe, podczas których podejmujemy następującą tematykę:

 • Gospodarka odpadami związana z działalnością firmy, w szczególności w zakresie poprawności realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych dot. gospodarowania odpadami,
 • Poprawność realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych dotyczących wprowadzania na rynek produktów i opakowań,
 • Poprawność realizacji obowiązków z zakresu magazynowania odpadów,
 • Obowiązki z zakresu prawa wodnego w szczególności konieczność posiadania pozwoleń wodnoprawnych i trybu ich uzyskiwania dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Obowiązki wynikające z Ustaw o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym oraz bateriach,
 • Indywidualne konsultacje, tematyka do ustalenia.

 

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Bierze w nich udział zamknięta, bezpośrednio zainteresowana tematem grupa z danej firmy,
 • Treści szkoleniowe skonstruowane w taki sposób, by jak najlepiej pasowały do zakresu obowiązków uczestniczących w kursach osób oraz całego zakładu,
 • Wszystkie szkolenia zawierają obszerny moduł praktyczny, podczas którego uczestnik/grupa szkoleniowa pracuje z Trenerem na dokumentach/formularzach sprawozdawczych, które bezpośrednio dotyczą danej firmy,
 • W organizowanych przez nas szkoleniach kładziemy nacisk na aspekt praktyczny, zajmując się w ich trakcie rozwiązywaniem konkretnych problemów/zagadnień, a także proponujemy konkretne rozwiązania bezpośrednio dotyczące Państwa firmy,
 • Nasi trenerzy są wieloletnimi praktykami, bezpośrednio związanymi z obowiązkami wynikającymi z Prawa Ochrony Środowiska, którzy często uczestniczą w kontrolach Inspekcji Środowiska oraz prowadzą wiele audytów środowiskowych.

Zasady współpracy:

 • Szkolenia organizowane są on-line, na terenie Państwa firmy lub w ustalonej lokalizacji zewnętrznej,
 • Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy wstępną ocenę dokumentów w zakresie OŚ oraz analizę specyfiki działalności firmy zlecającej szkolenie,
 • Po zakończeniu szkolenia/konsultacji jesteśmy otwarci na dalszy kontakt mailowy lub telefoniczny, w przypadku pytań lub wątpliwości Klienta.