Zasady składowania odpadów niebezpiecznych w 2021 roku

Odpady niebezpieczne muszą być składowane w ściśle określony sposób. Aktualne zasady składowania tego rodzaju materiałów reguluje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). O czym należy pamiętać składując odpady niebezpieczne? Tego dowiesz się, czytając wpis na naszym blogu.

Czym są odpady niebezpieczne?

Zgodnie z literą prawa, odpadami niebezpiecznymi nazywamy takie odpady, które ze względu na swoje właściwości bądź skład chemiczny stanowią realne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Odpadami niebezpiecznymi są zatem wszelkiego rodzaju odpady wybuchowe, łatwopalne, drażniące, toksyczne, żrące, zakaźne rakotwórcze, a także takie, które stwarzają natychmiastowe lub opóźnione zagrożenie dla któregokolwiek z elementów środowiska.

Gdzie mogą być składowane odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne mogą być składowane wyłącznie na specjalnych, wydzielonych i przystosowanych do tego celu obszarach. Miejsca te muszą być wyraźnie oddzielone od miejsc składowania towarów czy substancji niebędących odpadami oraz należycie oznakowane. Oznakowanie musi spełniać określone kryteria – przede wszystkim być dobrze widoczne, czytelne oraz trwałe, aby nie uległo zniszczeniu czy zatarciu. Oznakowanie strefy składowania odpadów niebezpiecznych musi być wykonane za pomocą specjalnej tablicy, o minimalnych wymiarach 400 x 250 mm, na białym tle z napisem ODPADY NIEBEZPIECZNE (o wymiarach min. 35x4 mm, w kolorze czarnym). Powyższe wytyczne nie dotyczą odpadów niebezpiecznych pochodzących z urobku, drewna i mieszanek bitumicznych.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w opakowaniach powyżej 5l

W przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w kontenerach lub w pojemnikach o pojemności przekraczającej 5 litrów, konieczne jest oznakowanie każdego pojemnika. Na etykiecie powinny znaleźć się takie informacje, jak zawartość opakowania, kod i rodzaj odpadku, adres i data rozpoczęcia składowania odpadów w danym miejscu. Wzór etykiety również jest ściśle określony. Można go odnaleźć w załączniku do rozporządzenia.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Wszystkie odpady niebezpieczne muszą być właściwie zutylizowane. Unieszkodliwianie odpadów powinno odbywać się w specjalnych warunkach pod restrykcyjną kontrolą tak, by nie stanowiły dalszego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zadanie odbioru odpadów oraz ich utylizacji najlepiej zlecić specjalistycznej firmie, która zajmie się tym całościowo. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat właściwego przechowywania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, skontaktuj się z naszą firmą. Zapewniamy odbiór odpadów fachową utylizację opadów od firm na terenie Warszawy oraz całej Polski.