Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Wprowadzenie bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (nazywanej w skrócie bazą danych odpadowych lub BDO) przyczyniło się do wielu istotnych zmian. Dla przedsiębiorców wiążą się one przede wszystkim ze zmianami w sprawowaniu nadzoru nad ilościowym i jakościowym rejestrem produkowanych i posiadanych odpadów. Obecnie wytwórca odpadów jest zobligowany do prowadzenia ich aktualnej ewidencji zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw katalogiem odpadów. Do tego celu służą karta przekazania odpadów (KPO) oraz karta ewidencji odpadów (KEO). Dokumenty te wypełnia się za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Jak powinna wyglądać karta ewidencji odpadów i w jakich sytuacjach musi być uzupełniana?

Co powinno się znaleźć w karcie ewidencji odpadów?

Wypełnianie karty ewidencji odpadów rozpoczyna się od nadania numeru, określenia kodu i rodzaju danego odpadu (bazując na klasyfikacji znajdującej się w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) oraz uzupełnienia danych posiadacza odpadu. Dodatkowo w KEO powinna znaleźć się informacja na temat charakteru działalności prowadzonej przez posiadacza odpadu – to znaczy, czy zajmuje się on wytwarzaniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem bądź zbieraniem odpadów. Należy pamiętać, że jedna karta ewidencji odpadów przypada na jeden typ odpadu, w którego jest się posiadaniu (jeden kod). Od 2020 r. ewidencję odpadów prowadzi się na bieżąco. Przedsiębiorstwa, które z różnych względów nie chcą samodzielnie zajmować się ewidencją odpadów, mogą skorzystać z możliwości przekazania tego obowiązku naszej firmie.

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu KEO od 1 stycznia 2021 roku

Ewidencja odpadów pozwala na kompleksową kontrolę transportu odpadów oraz obrotu nimi, dlatego przepisy, które ją regulują, muszą być nieustannie uszczelniane i uaktualniane. Z tego względu od 1 stycznia 2021 roku przyjęto nowe zasady, według których ewidencja odpadów może być prowadzona tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty można sporządzać zarówno bezpośrednio w samym BDO, jak i z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem poprzez API. Jeśli przedsiębiorca nie będzie prowadził ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, nie będzie się trzymał terminów bądź przekazane informacje nie będą prawdziwe, będzie mu za to groziła kara grzywny, administracyjna kara pieniężna lub areszt.