Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Coraz więcej obywateli jest świadomych obowiązku dbania o środowisko, jednak równolegle zwiększa się również ilość produkowanych odpadów oraz prawdopodobieństwo, że nie zostaną one właściwie zagospodarowane. Wiele z nich jest przekazywanych do sortowni, spalarni czy zakładów recyklingowych, jednak część wciąż trafia na wysypiska lub, co gorsza, jest porzucana w lasach i innych nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Tymczasem warto pamiętać, że wiele typów śmieci jest na tyle szkodliwych lub toksycznych, że po przedostaniu się do środowiska naturalnego są w stanie narazić na poważne niebezpieczeństwo ludzi, zwierzęta i inne formy życia. Które odpady stanowią największe zagrożenie dla naszej planety i jakie szkody mogą wywoływać?

Rodzaje odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska

  • Metale ciężkie

Do najgroźniejszych dla środowiska metali ciężkich zalicza się rtęć, ołów, kadm, chrom, miedź oraz cynk. Powstają nie tylko jako produkt uboczny produkcji przemysłowej, ale znaczna ich ilość jest obecna w gospodarstwach domowych i zakładach pracy w termometrach, świetlówkach, bateriach, akumulatorach itp. Niewłaściwa utylizacja zużytych sprzętów RTV i AGD może być dla środowiska tragiczna w skutkach. Toksyczne metale przenikające do gleby i wód gruntowych zaburzają procesy syntezy chlorofilu w roślinach, które pobierają składniki ze skażonego otoczenia. Obumieranie flory będzie się przekładać na mniejszą absorpcję dwutlenku węgla i niższą produkcję tlenu. Dodatkowo skażona gleba nie będzie wydawać plonów. Z kolei u ludzi metale ciężkie mogą zaburzać metabolizm, uszkadzać narządy wewnętrzne czy nawet wywoływać nowotwory.

  • Odpady chemiczne

Równie groźne są odpady zawierające w swoim składzie substancje chemiczne, czyli produkty takie, jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, kosmetyki, chemia domowa, przeterminowane leki i innego rodzaju wyroby farmaceutyczne. Podobnie jak metale ciężkie mogą doprowadzić do poważnego skażenia gleb i wód oraz wywoływać ciężkie w przebiegu choroby u ludzi i zwierząt. Wiele z nich zalicza się również do materiałów łatwopalnych, przez co stanowią poważne zagrożenie pożarowe. Dodatkowo pozostałości zakaźne w postaci np. igieł czy strzykawek mogą grozić wybuchem epidemii, dlatego śmieci pochodzenia medycznego, farmaceutycznego czy weterynaryjnego nie mogą trafiać do pojemników razem z odpadami komunalnymi. Utylizacja odpadów musi być poprzedzona etapem unieszkodliwienia ich np. w procesie spalania.

  • Azbest

Do ścisłej czołówki najgroźniejszych dla środowiska odpadów zalicza się również azbest. Ze względu na właściwości izolacyjne występuje on w starych pokryciach dachowych oraz urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kontakt z azbestem jest szkodliwy dla zdrowia – stanowi przyczynę wielu groźnych chorób, w tym pylicy azbestowej, chorób opłucnej (m.in. międzybłoniaka) oraz nowotworów. Dlatego w 1998 roku zakazano produkcji falistych płyt azbestowych, a w 2002 roku opracowano i przyjęto program wycofywania wyrobów azbestowych z gospodarki nie później niż do 31 grudnia 2032 roku. Chcąc się pozbyć azbestu oraz innych niebezpiecznych odpadów, warto skontaktować się z naszą firmą, abyśmy mogli w bezpieczny sposób zająć się ich unieszkodliwieniem.