Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Choć z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna obywateli, dla niektórych osób zajmowanie się odpadami w odpowiedni sposób to wciąż zbyt duży wysiłek. W najgorszych przypadkach są one wywożone do lasów, na łąki lub do innych nieprzystosowanych do tego celu miejsc. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, lecz przede wszystkim nielegalne. Znalezienie osoby odpowiedzialnej za porzucenie odpadów nie jest obecnie trudne, ponieważ w wielu punktach można spotkać ochronę, patrole straży miejskiej czy kamery. Coraz częściej monitoring jest również montowany w lasach i w innych miejscach, w których istnieje ryzyko tworzenia nielegalnych wysypisk. W efekcie przyłapany na gorącym uczynku sprawca musi się liczyć z nałożeniem na niego bardzo dotkliwych kar – począwszy od finansowych aż do pozbawienia wolności.

 

Kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

Wysokość kar grożących za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami została wyszczególniona w prawie karnym, a konkretnie w art. 24 Kodeksu wykroczeń. Wskazuje on, że mandat za nielegalny wywóz odpadów może wynosić od 20 aż do 5000 zł – ostateczna wartość grzywny zależy jednak od indywidualnego przypadku, w tym od ilości wywiezionych śmieci oraz ich rodzaju. Kary przewiduje również art. 162 Kodeksu wykroczeń, w którym skupiono się konkretnie na kwestii pozostawiania śmieci w lesie. W artykule tym zaznaczono, że zależnie od rozmiaru szkody osoba odpowiedzialna za zaśmiecanie lasu może podlegać karze grzywny, nagany bądź nawet aresztu. Winny może też zostać obciążony kosztem rekultywacji gleby lub oczyszczenia wody, a także wydobycia, usunięcia z lasu i neutralizacji przywiezionych odpadów.

W wielu sytuacjach zastosowanie może znaleźć również art. 183 Kodeksu wykroczeń, w którym wspomina się o nielegalnym składowaniu, przetwarzaniu, utylizacji, recyklingu i przewożeniu odpadów. Do wykonywania wszelkich tego typu czynności niezbędne jest posiadanie odpowiedniego pozwolenia, ponieważ odpady często mogą w bezpośredni sposób zagrażać życiu człowieka lub bezpieczeństwu środowiska naturalnego. Wówczas sprawca celowo działający wbrew prawu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama kara grozi osobom, które zajmują się nielegalnym sprowadzaniem szkodliwych substancji z zagranicy lub ich wywozem poza granice Polski. W przypadku odpadów niebezpiecznych kara ta wzrasta i wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak sprawca działa nieumyślnie, podlega on karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat.

Co należy robić z zalegającymi odpadami?

W celu pozbycia się śmieci, których nie można wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady komunalne bądź jest ich po prostu za dużo, warto zdecydować się na pomoc naszej firmy. Oferujemy szybki i bezproblemowy odbiór odpadów wraz z pełnym wsparciem w zakresie systemu BDO, dzięki czemu wywóz odbywa się w pełni legalnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nasza firma dostarczy kontener we wskazane miejsce i odbierze w umówionym terminie, a następnie przewiezie do sortowni, gdzie odpady zostaną rozładowane, zutylizowane i poddane procesowi recyklingu. W naszych kontenerach można umieszczać różne rodzaje śmieci, takie jak nawierzchnie poliuretanowe (np. trawę syntetyczną), odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady niebezpieczne, przemysłowe, budowlane czy zielone (np. pozostałości po sezonowym oczyszczaniu parków).