Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Prowadzenie robót budowlanych wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości odpadów. Dzieje się tak zarówno przy wykonywaniu prac związanych ze wznoszeniem nowych inwestycji, jak i podczas rozbiórek, wyburzeń, remontów oraz przebudowy już istniejących domów bądź budynków użytkowych. Zagospodarowanie powstałych odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest zatem niezbędnym działaniem, aby śmieci te nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dodatkowo w wielu przypadkach odpady budowlane mogą być ponownie wykorzystane. Przekazanie odpadów firmie zajmującej się ich utylizacją jest także istotne ze względu na konieczność spełnienia wymogów nakładanych przez obowiązujące prawo (np. dotyczących poziomu recyklingu).

Jak można wykorzystać odpady budowlane dzięki recyklingowi?

  • Gruz budowlany

To największa grupa odpadów budowlanych spośród materiałów uzyskiwanych w wyniku prac remontowych i rozbiórkowych. Składa się na niego gruz betonowy oraz ceglany. Pierwszym etapem recyklingu gruzu budowlanego jest jego przesianie, aby otrzymać czysty surowiec bez zabrudzeń. Następnie dochodzi do rozkruszenia materiału przez kruszarkę (udarową, walcową lub szczękową) – celem jest rozdrobnienie gruzu budowlanego na fragmenty o średnicy nie mniejszej niż 1 mm. Uzyskane w ten sposób kruszywo może być wykorzystane do produkcji betonu lub jako element do budowy dróg. Często jest też używane przy zagęszczaniu gruntów pod budowę, wykonywaniu drenaży czy utwardzaniu poboczy, parkingów, podjazdów i placów manewrowych.

  • Odpady z tworzyw sztucznych

Najczęściej występującym tworzywem sztucznym stosowanym przy budowach i remontach jest polichlorek winylu (PVC), wykorzystywany do produkcji okien, drzwi, dachówek, rur, izolacji, profili, płyt czy paneli podłogowych. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów budowlanych te wykonane z tworzyw sztucznych można poddać odzyskowi materiałowemu lub odzyskowi surowcowemu. Pierwsza metoda opiera się na procesie granulacji, co umożliwia wykorzystanie recyklingowanych odpadów jako dodatku do surowca pierwotnego (zwykle ok. 10-30%). Ponadto przetworzone odpady znalazły zastosowanie jako modyfikatory mieszanek asfaltowych, poprawiające ich parametry wytrzymałościowe. Odzysk surowców pozwala natomiast na przetworzenie zużytego plastiku do postaci polimerów, olejów ciężkich oraz gazów technicznych.

  • Odpady styropianowe

Powszechne stosowanie styropianu jako materiału termoizolacyjnego jest przyczyną powstawania dużej ilości skrawków, które mogą zostać zagospodarowane za pośrednictwem firm zajmujących się odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych. Podczas recyklingu styropianu dochodzi do spuszczenia z niego powietrza (aż 98% składu), po czym sprasowane tworzywo przetapia się na granulat polistyrenowy. Może być on użyty jako surowiec do wtryskarek produkujących nowe przedmioty i opakowania. Z kolei rozdrobniony, ale nie przetopiony styropian znajduje zastosowanie jako zasypka izolacyjna do wypełniania pustek powietrznych w nowych budynkach. Można też wykorzystać zmielone odpady jako zamiennik kruszyw do tynków i zapraw lub materiał do spulchniania gleby po wykonaniu prac budowlanych.