Ekologia kontra odpady budowlane

Wiele mówi się o konieczności ochrony środowiska naturalnego, dlatego spory nacisk kładzie się na takie kwestie jak właściwa gospodarka odpadami. Niestety, choć segregacja śmieci w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach stała się powszechnym obowiązkiem, nie każdy zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że równie istotne dla ekologii jest właściwe podejście do odpadów budowlanych.

Drobny remont czy rozbiórka olbrzymiego obiektu – wszystko to generuje pozostałości, które nie mogą zostać wyrzucone do kontenerów na odpady komunalne. Najczęściej jest to gruz betonowy bądź ceglany zmieszany z elementami metalowymi, drewnianymi, ceramicznymi lub plastikowymi. Dodatkowo wskazuje się, że w UE odpady budowlane to aż jedna trzecia wszystkich wytwarzanych śmieci, a objętościowo stanowią one największą grupę. Właściwe składowanie, a także utylizacja tego typu materiałów jest więc działaniem niezbędnym.

Dlaczego odpowiednie zagospodarowanie odpadów budowlanych jest tak ważne?

Choć mogłoby się wydawać, że miejsce i sposób składowania odpadów budowlanych nie są istotne, przetrzymywanie ich w nieodpowiednich warunkach oraz niewłaściwa utylizacja prowadzą do poważnej degradacji środowiska. Odpady budowlane, takie jak m.in. gruz, tapety, papa, folie, styropian, laminaty, plastiki, a także puszki po farbach i lakierach, na drodze długotrwałego rozkładu emitują groźne substancje, które trafiają do atmosfery, gleby i wód gruntowych. Poza tym niewłaściwe postępowanie z odpadami może również narażać na niebezpieczeństwo ludzi. Pozostawienie niezabezpieczonych opakowań po rozpuszczalnikach czy pojemników pod ciśnieniem stanowi realne zagrożenie pożarowe, gdyż mogą one ulec samozapłonowi lub eksplozji. Dodatkowo podczas pożaru w wyniku rozkładu termicznego śmieci może dojść do uwolnienia wraz z dymem szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Tylko wynajem kontenera na gruz gwarantuje bezpieczne i zgodne z prawem składowanie odpadów budowlanych i remontowych.

Recykling odpadów budowlanych jako wyraz ekologicznej odpowiedzialności

Warto wiedzieć, że zgodnie z dyrektywą europejską 2008/98/WE w sprawie zagospodarowania odpadów, Polska wraz z innymi państwami członkowskimi została zobowiązana do podjęcia niezbędnych kroków, aby co najmniej 70% gruzu i innych odpadów budowlanych (nr 17 05 04 w wykazie odpadów) było przetwarzanych do ponownego użycia. Zdecydowano się na takie porozumienie, ponieważ tylko recykling jest odpowiednio efektywnym sposobem na neutralizację szkodliwych dla ekosystemu śmieci. Co więcej, odzysk odpadów budowlanych pozwala nie tylko zminimalizować ich bezpośredni wpływ na środowisko. Przetworzony gruz, beton i ceramika mogą być wykorzystane do utwardzenia gruntu, budowy dróg i mostów, a także do wykonania podsypki pod kostkę brukową czy do robienia wylewki pod budowę. Wśród dodatkowych korzyści możemy wymienić ograniczenie emisji spalin podczas wytwarzania i transportu recyklingowanego budulca czy zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych.